Hoà chung với không khí cả nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;  Sáng ngày 29/01/2021, Trường trung cấp Kinh tế Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2021.

     Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Báo cáo kiểm điểm thực hiện chức năng nhiệm vụ cơ quan, kiểm điểm thực hiện nghị quyết hội nghị CCVCNLĐ năm 2020, xây dựng phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020, dự kiến phong trào thi đua năm 2021. Báo cáo kết quả hoạt động của ban TTND năm 2020, chương trình hành động năm 2021.

     Hội nghị đã thảo luận nội dung trong báo cáo, các vấn đề liên quan đến chỉnh sửa quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021, các giải pháp khi nhà trường thực hiện tự chủ tài chính…

     Hội nghị đã thông qua Dự thảo Nghị quyết hội nghị với 100% số lượng biểu quyết nhất trí.

     Một số hình ảnh của Hội nghị.

     Một số hình ảnh của Hội nghị.